Piątek,  24 Maja 2024
A  A  A    
Strona główna      Aktualności      Oferta      Dla kogo ?      O nas      Galeria      Projekt      Kontakt
Projekt

Projekt zakończył się w dniu 30.06.2022 i pozostaje w okresie trwałości.

Projekt: Wolsztyński senior
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0035/17
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Realizator: Gmina Wolsztyn
Partner: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)

Głównym celem projektu był wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Wolsztyn (woj. wielkopolskie), poprzez utworzenie 30 miejsc w Domu Dziennej Pobytu dla osób niesamodzielnych w terminie 01.04.2018- 31.03.2021

Z uwagi na covid i czasowe zawieszenie stacjonarnej działalności Dziennego Domu Senior + projekt wydłużono do 30.06.2022

 

 

 

Projekt obejmował:

-Zajęcia w ramach działań społeczno-towarzyskich realizowane przez opiekunów (2 osoby).
-Usługi rehabilitacyjne realizowane przez fizjoterapeutę
-Zajęcia terapii zajęciowej grupowej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej seniorów realizowane przez Partnera projektu - Stowarzyszenie LORD'S

Harmonogram działań:

Dzienny Dom Senior + w Wolsztynie przy ul. Komorowskiej 1B w ramach projektu "Wolsztyński senior" zapewniał Uczestnikom wsparcie w formie aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej poprzez wsparcie opiekunów oraz fizjoterapeuty w dni robocze w godzinach 7:30 do 15:30

Aktualizacja harmonogramu:

Od stycznia 2022 r. terapia zajęciowa grupowa dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej realizowana była w czwartki i piątki.

Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie Stowarzyszenia LORD'S pod adresem https://www.lords.com.pl/projekty-unijne.html

miejsce realizacji wsparcia:

Dzienny Dom Senior +
ul. Komorowska 1B
64-200 Wolsztyn

Dokumentacja rekrutacyjna:       

Od 1 kwietnia 2018 roku w Wolsztynie przy ulicy Komorowskiej 1B rozpoczął swą działalność Dzienny Dom "Senior +", który działa w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie zgodnie z Uchwałą nrXVII/189/2020 z dnia 26 lutego 2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem nr 3a/2018 z dnia 29 marca 2018 przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

Pobyt w ośrodku jest bezpłatny. Uczestnik Domu ponosi jedynie koszty spożywanych posiłków, a odpłatność uzależniona jest od dochodu i określa ją uchwała nrXLV/530/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2018 roku.  Koszt posiłku w roku 2023 wynosi 15,00 zł dziennie.

Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 30 osób obojga płci, będących  mieszkańcami gminy Wolsztyn.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30.

Celem Domu jest podniesienie jakości życia oraz zwiększenie aktywności społecznej osób starszych poprzez zapewnienie im wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb             w ośrodku wsparcia.

Zajęcia prowadzone w Dziennym Domu "Senior +" adresowane są dla osób w wieku powyżej 60 lat. Pierwszeństwo w naborze mają osoby niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności) i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (1164 zł), bądź na osobę w rodzinie (900 zł), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 ZADANIA

Dzienny Dom „Senior+” realizując swoje zadania pragnie wyzwolić w osobach starszych poczucie, że mają one wpływ na własne życie i mogą oderwać się od nudzącej, marginalizującej ich samotności. Przebywanie w gronie przyjaciół przy fachowym wsparciu personelu wzmacnia poczucie przynależności ludzi do określonej grupy i sprawia, ze pobyt w Domu jest atrakcyjną formą zagospodarowania czasu wolnego ludziom starszym.

 

Program Wieloletni Senior + na lata 2021-2025

senior+

 

Do zadań świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” w Wolsztynie należy:

- podtrzymywanie oraz usprawnianie aktywności i umiejętności samodzielnego życia Uczestników

 - podnoszenie poziomu sprawności psychofizycznej Uczestników

 - prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym

 - zaspokajanie potrzeb bytowych, towarzyskich, kulturowych oraz rekreacyjnych

 - organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej i fizjoterapii

 - zapewnienie jednego posiłku dziennie- obiadu

 - współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 KADRA

Wykwalifikowana kadra w skład, której wchodzi 3 opiekunów, 1 fizjoterapeuta oraz pielęgniarka służy pomocą w czynnościach dnia codziennego, a także w załatwianiu spraw urzędowych. Współpracują także z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem. W zakresie rozwiązywania problemów życiowych seniorzy mogą również liczyć na wsparcie ze strony pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

- Arleta Sobczak - kierownik

- Anna Chmielewska – terapeuta zajęciowy

- Ewa Jóźwiak – terapeuta zajęciowy

- Kinga Kromska – fizjoterapeuta

- Maria Przymuszała - pielęgniarka

DOSTĘPNY URZĄD

Druki do pobrania:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

DOSTĘP ALTERNATYWNY

BUDYNEK

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA Na parterze budynku znajduje się Dzienny Dom „Senior+”. Do budynku prowadzi wejście z poziomu chodnika od ul. Komorowskiej 1B, które jest wolne od barier poziomych i pionowych. Są także wyjścia bez progów w tylnej części budynku prowadzące na tereny zielone. Przed budynkiem znajduje się parking miejski, na którym wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Dzienny Dom Senior+ oferuje m.in.: salę pobytu, pokój wyciszeń, salę gimnastyczną oraz dostęp do gabinetu pielęgniarki, pomieszczenia socjalne i sanitarne, pomieszczenia administracyjne, które to znajdują się na parterze. W budynku nie ma windy, platformy przyschodowej, pętli indukcyjnej; nie ma tez oznaczeń w alfabecie braila. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem pomieszczeń. Na piętrze budynku znajduje się Dział Pomocy Społecznej OPS w Wolsztynie. Do budynku można wejść z psem asystującym. Dzienny Dom „Senior+” nie zapewnia dostępu dla tłumacza języka migowego.  

Wokół budynku zagospodarowany został teren rekreacyjny dla użytkowników obiektu.

 
DDP Wolsztyn

DDP Wolsztyn

DDP Wolsztyn

DDP Wolsztyn

DDP Wolsztyn


 

Dzienny Dom "Senior +"

Wolsztyn, ul. Komorowska 1B

tel. 68 384 33 76 
wew. 43

tel. 68 347 42 02


e-mail: dd@ops.wolsztyn.pl
stat4u
Dom Dziennego Pobytu, www.ddp.wolsztyn.pl 2018 - 2024.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.ddp.wolsztyn.pl)